อบจ.ลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมวันเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภองาว ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหลวงใต้ ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา มี อสม. เข้าร่วมจำนวนกว่า 1,000 คน 
การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจำบ้านให้ดูแลสุขภาพคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สมาร์ท อสม. ในการจัดการสุขภาพชุมชน และเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เสริมสร้าง ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ อสม. โดยการมอบโล่/ใบประกาศเกียรติคุณสำหรับ อสม. ดีเด่น ระดับภาค เขต จังหวัด และอำเภอ พร้อมทั้งมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรสำหรับ อสม. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและทุ่มเทอย่างต่อเนื่องครบ 10 ปี, 20 ปี และ 30 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ ทุกหมู่บ้าน รวมทั้งภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่
ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 ได้อนุมัติให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar