จ.ลำปาง ประกอบพิธีปลงผมนาค โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีปลงผมบรรพชาสามเณรตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ศึกษาและฝึกฝนอบรมหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เป็นคนดีมีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ เป็นผู้มีจิตใจที่เข็มแข็ง และเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ  
โอกาสนี้ นางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และญาติของนาค ร่วมขลิบผมก่อนที่จะทำการปลงผมนาค โดยจะมีพิธีรับผ้าไตรและบรรพชาสามเณร ในวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar