จังหวัดลำปาง ทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 โดยได้รับเมตตาจาก พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีคณะผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และประชาชน ร่วมเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง 
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าและเชิญชวนส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวจังหวัดลำปาง และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันทำบุญบริจาคเงินสมทบกองทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199,999 บาท โดยจะนำเงินฝากสมทบกองทุนฯ นำไปช่วยเหลือเด็กตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar