จังหวัดลำปาง ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีบรรพชาสามเณรโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นพระอุปัชฌาย์ มีผู้เข้าร่วมบรรพชาเป็นสามเณร จำนวน 20 รูป บรรพชาระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2567
จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ศึกษาและฝึกฝนอบรมหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เป็นคนดีมีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar