จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2567

นางสาวตวงรัตน์  โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้รับการประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง เพื่อขอรับการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ด้านอยู่อาศัย ค่าครองชีพ เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ หรือพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ บุคคลที่อยู่ในครอบครัวเปราะบางมีภาวะพึ่งพิงที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ ที่เจ็บป่วยได้โรคประจำตัวต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย และได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงใน 5 ตำบล 4 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 33 ราย ประกอบด้วย พื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 1 ราย  พื้นที่ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จำนวน 21 ราย พื้นที่ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จำนวน 6 ราย พื้นที่ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จำนวน 1 ราย และพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จำนวน 4 ราย
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการขอรับสนับสนุนกรณีมีความจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 13 โครงการ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar