จ.ลำปาง จัดพิธีมอบโฉนดที่ดินโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน"

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" ณ หอประชุม อบต.บ้านโป่ง อ.งาว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดลำปาง-เชียงใหม่-แพร่-น่าน-ลำพูน ได้ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว และมอบโฉนดที่ดินจำนวน 180 แปลง ให้แก่ประชาชน
ทั้งนี้ การออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่จะทำให้ประชาชนมีหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐและสามารถนำโฉนดที่ดินไปประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar