สถานี :
วันที่ : วันพุธที่ 24 เมษายน 2567
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค