สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ประกาศ จ้างบริษัทควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน หลังที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (สอบราคา)

สหกรณ์อมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด มีความประสงค์จะจ้างบริษัทควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน หลังที่ ๒ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (สอบราคา) โดยมีราคากลางคำจ้างบริษัทควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน หลังที่ ๒ ในครั้งนี้ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)


ไฟล์เอกสารประกอบ
660516สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจ้างบริษัทควบคุมก่อสร้าง_compressed.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar