ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน หลังที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคา)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน หลังที่ ๒ ซึ่งเป็นอาคารชนิด ค.ส.ล. ๓ ชั้น พื้นที่ ๖๑๖ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด โดยวิธีประกาศเขิญชวนทั่วไป (ประกวดราคา) โดยมีราคากลางค่าจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน หลังที่ ๒ ในครั้งนี้ เป็นเงิน ๑๘,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านสามแสนบาทถ้วน)


ไฟล์เอกสารประกอบ
660907 สหกรร์ออมทัพย์ครูลำปาง จ้างศร้างอาคารหลังที่2.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar