จ.ลำปาง จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 รำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ

วันที่ 26 มกราคม 2566 ที่กาดนั่งก้อม สวนสาธารณะหนองกระทิง จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 มี นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 700 คน ประกอบด้วย คนพิการ ครอบครัวคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อาสาสมัคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ และประชาชนทั่วไป 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอ่านสารวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 การมอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 5 แห่ง มอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน (Accessibility) จำนวน 11 แห่ง มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนงานวันคนพิการสากล จำนวน 27 แห่ง มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการที่สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ จำนวน 15 แห่ง และการแสดงความสามารถและผลิตภัณฑ์สินค้าของคนพิการ
นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปา กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้เกิดการยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม โดยในปี 2565 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ "การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้ และเป็นธรรม" มุ่งหวังให้คนพิการสามารถรับเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :