จังหวัดลำปาง กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E๓)

จังหวัดลำปาง กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E๓)

       วันที่ 7 ธ.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E๓) 

     ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว และส่งเสริมผลผลิตของชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นสินค้า OTOP รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตจากการขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar