จ.ลำปาง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการการพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวและโลจิสติกส์  

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการการพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวและโลจิสติกส์ในจังหวัดลำปาง โดยมีผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการและร่วมแสดงความคิดเห็น
การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการฯ เป็นความร่วมมือของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและวิพากษ์เกี่ยวกับแผนที่นำทางขนส่งอัจฉริยะ และวิเคราะห์รูปแบบระบบขนส่งอัจฉริยะที่มีความเหมาะสมกับจังหวัดลำปาง รวมถึงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ SEA ของรูปแบบการพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิด ทิศทางในการพัฒนา และความเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดลำปางภายใต้วิสัยทัศน์ “ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข”  


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar