เกษตรจังหวัดลำปาง เชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก. และแปลงใหญ่

นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีประธาน ศพก. ระดับอำเภอ ประธานแปลงใหญ่ระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุม เพื่อประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก. และแปลงใหญ่ ของจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน ศพก. และแปลงใหญ่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ แต่ละอำเภอของจังหวัดลำปาง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอห้างฉัตร ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา
ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ และแปลงใหญ่ พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมของปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา โดย ประธาน ศพก. ประธานแปลงใหญ่ ในแต่ละอำเภอเป็นผู้รายงานฯ นอกจากนี้ เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวเสริมว่า ศพก. และเกษตรแปลงใหญ่ เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดระยะเวลาที่มีการดำเนินงานมา ได้เกิดผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในทุกมิติและมีแนวโน้มการพัฒนาของเกษตรกรที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดย ศพก.เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถการขยายผลองค์ความรู้ นวัตกรรม และผลงานวิจัย ไปสู่เกษตรกรแปลงใหญ่ได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar