จังหวัดลำปาง ระดมเครือข่ายผู้ปลูกพืชผักและสมุนไพร 3 อำเภอ  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือ Field Day ปี 2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเกษตรลำปาง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมี นางสาวสุบิน แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ผู้แทนเกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน นางศิริพร จันทร์เกษร เกษตรอำเภอเมืองปาน ชี้แจงโครงการฯ และนางจินตนา มุงเมือง ปลัดอำเภอ ฝ่ายบริหารงานปกครอง ผู้แทนนายอำเภอเมืองปาน กล่าวต้อนรับ โดยมีเกษตรกรจาก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอวังเหนือ จำนวน 120 คน ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคเอกชนในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมงาน
ภายในงาน มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจของหน่วยงานเกษตร ประกอบด้วย สถานีถ่ายทอดความรู้จำนวน 4 สถานีเรียนรู้ ได้แก่ สถานีการผลิตสารชีวภัณฑ์ สถานีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน สถานี การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และสถานีการปรับปรุงบำรุงดิน
นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจัดแสดงงานวิจัยจากสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เป็นต้น เพื่อขยายผลและให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า และนำไปปรับใช้ ในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งมี จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จาก ศูนย์เครือข่ายทั้งอำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายเกษตรกรพันธมิตร 
ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการผลิตพืชผักและสมุนไพรให้มีคุณภาพ และปลอดภัย สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง และปรับตัวในสถานการณ์การโลกที่เปลี่ยนแปลง และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัวต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar