กกต.ลำปาง จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 2

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 โดยมีนายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ณ ห้องธารา บอลรูม โรงแรมทรีธารา อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งการฝึกอบรมเป็นการบรรยายโดยใช้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ประกอบด้วย วิชาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข , วิชาความเป็นพลเมืองคุณภาพ , วิชาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง , วิชาการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และวิชาการฝึกปฏิบัติการเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ โดยมีวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรมจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการ และเมื่อกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสำเร็จการอบรมแล้วสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้เสนอให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งต่อไป
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดให้การดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน จึงได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหน่วยงานประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าประสงค์ให้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย มีศักยภาพสามารถขยายและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระบวนการเลือกตั้งให้กับประชาชนทั่วไปได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองของประเทศ อันจะยังให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความมั่นคงและมีการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar