สำนักงาน คปภ.ลำปาง จัดโครงการเสริมสร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยทั่วประเทศ ปี 2567

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยทั่วประเทศ ปี 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายอำเภอเกาะคา ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดลำปาง, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหารบริษัทประกันภัย และผู้เข้าร่วมประชุม
ภายในงานมีกิจกรรมมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้เข้าร่วมขบวนรณรงค์ และปล่อยขบวนรณรงค์ฯ "ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับประกันภัย พ.ร.บ. และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยด้วยการสวมหมวกนิรภัย 100%" การเสวนาหัวข้อ "การใช้สิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยอย่างคุ้มค่าหากเกิดภัย" โดยมีนายอำเภอเกาะคา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเกาะคา ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ.ภาค 1 (เชียงใหม่) และผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดลำปาง ร่วมเสวนา และการจัดบูธสำนักงาน คปภ. บริษัทประกันภัย และบูธหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
นางลัดดา โพธิตุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.ลำปาง กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยทั่วประเทศ ปี 2567 เป็นโครงการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งเป็นประกันภัยรถภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และการประกันภัยกรมธรรม์อื่น ๆ อาทิ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันชีวิต การประกันภัยภาคสมัครใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้กับบุคลากรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในที่ว่าการอำเภอ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อชุมชนในท้องถิ่น และพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัยให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น รวมทั้งสอดคล้องการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. และการสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สำนักงาน คปภ. และอุตสาหกรรมประกันภัยต่อไป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar