ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัดคุณธรรมใหม่ กลุ่ม 7 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 25 มกราคม 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดการฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อการส่งเสริม และขับเคลื่อนคุณธรรมประจำจังหวัด” ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม (กลุ่มภาคเหนือ) โดยมีเครือข่ายทางสังคม จาก 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดลำปาง จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมกว่า 80 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการ แนวทาง วิธีการในการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัดคุณธรรมใหม่ในกลุ่มภาคเหนือ
นางสาวสุขุมาล  มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ในแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมคุณธรรมนำสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีตัวชี้วัดดัชนีคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี จากชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ทั่วประเทศ จำนวน 39,102 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2570 และหน่วยงานภาครัฐน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน 
นางสาวสุขุมาล  มลิวัลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาศูนย์คุณธรรมได้ดำเนินการส่งเสริม และขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จนเกิดเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบที่โดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาแกนนำเพื่อติดตามเสริมพลังและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โชว์ แชร์ เชื่อม ให้สามารถเป็นกลไกส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และในพื้นที่จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (กลุ่มภาคเหนือ) รวม 7 จังหวัด แสดงความพร้อมในการขยายผล และขับเคลื่อนการพัฒนาเป็นจังหวัดคุณธรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดคุณธรรมขยายผลให้เป็นกำลังสำคัญร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
ทางด้าน นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถ และพัฒนาองค์ความรู้แก่เครือข่ายทางสังคมให้สามารถขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อีกทั้งสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัด (กลุ่มภาคเหนือ) ที่จะมาร่วมกันพัฒนากระบวนการสร้างความดีของคนในจังหวัดตามกลไกประชารัฐ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่อย่างเป็นขบวนการ (Movement) และมีเป้าหมายทิศทาง คือ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งการขับเคลื่อนคุณธรรมจะมีความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนจังหวัดกลุ่มภาคเหนือไปสู่จังหวัดคุณธรรม พร้อมสร้างสังคมไปสู่คุณธรรม 5 ประการ 
 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :