อบจ.ลำปาง พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ อ.ห้างฉัตร ศึกษาดูงานด้านบริการแพทย์แผนไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2566 โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน หมอพื้นบ้าน แกนนำสุขภาพ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เข้าศึกษาดูงานดังนี้

อโรคยาศาล วัดคำประมง จ.สกลนคร โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง ซึ่งให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวม ด้วยวิถีแห่งธรรมะและธรรมชาติบำบัด ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ภายใต้ความรับผิดชอบดูแลของพระอาจารย์ปพนพัชร์ จิรธัมโม เจ้าอาวาส

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกศกาสร อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร แหล่งเรียนรู้ต้นแบบการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน ด้วยวิธีการเผายา สุมยา พอกยา นวดบำบัดสมุนไพร 

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

การศึกษาดูงานครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของปราชญ์ชาวบ้าน หมอพื้นบ้าน แกนนำสุขภาพ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ อ.ห้างฉัตร ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก อีกทั้งเพื่อให้อำเภอห้างฉัตรเป็นพื้นที่นำร่องเป็นต้นแบบให้ความรู้การบริการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนจังหวัดลำปางต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar