พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ให้นักธุรกิจชาวมาเลเชีย นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง จ.ลำปาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ Ms.Mah Kiew Hin (นางมา คิว ฮิน) Mr.Gan Te Shen (นายกันต์ เตอ เชิน) นักธุรกิจชาวมาเลเชีย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง จ.ลำปาง ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมี พระพรหมมงคลวัชโรดม เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  
โอกาสนี้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสมจิตร จุลเจริญ นายอำเภองาว ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก 
ทั้งนี้ ประเพณีทอดผ้าพระกฐิน ถือเป็นประเพณีสำคัญที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ ซึ่งมักจะกระทำกันเป็นประจำทุกปีในช่วงหลังออกพรรษา เพื่อเป็นการทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ รวมถึงเพื่ออนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด อันเป็นการปฏิบัติตามประเพณีในพุทธบัญญัติ ที่ถือได้ว่าเป็นกาลทาน มีผลอานิสงค์มาก โดยยอดกฐินครั้งนี้ ณ ปัจจุบัน รวม 16,173,733 บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar