จ.ลำปาง คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด 

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำของส่วนราชการภายในจังหวัด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำปาง เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายนนี้ โดยมี คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2566 เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา
จังหวัดลำปางมีส่วนราชการ/หน่วยงาน ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้จังหวัดพิจารณา รวมทั้งสิ้น 20 คน ประกอบกลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสและระดับทักษะพิเศษ จำนวน 16 ราย กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย และกลุ่มที่ 4 กลุ่มลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ราย
การคัดเลือกดังกล่าว มุ่งส่งเสริมและยกย่องข้าราชการและลูกจ้างประจำฝ่ายพลเรือนที่ประพฤติปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม กับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฎชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจราชการที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานส่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับบริการเป็นสำคัญ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการในคู่มือคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 และจะได้ทำการประกาศผลในลำดับต่อไป

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar