หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ติดตามแผนงาน/โครงการ ณ จังหวัดลำปาง 

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และคณะ เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง และประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
การตรวจงานแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1 ประกอบด้วย 1.การตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล 2.การตรวจติดตามประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (ด้านการสร้างรายได้การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว , ด้านการสร้างคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ) 3.การตรวจติดตามการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ 4.การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีปัญหาหมอกควัน ฝุ่น PM2.5 และ 5.การแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัด เช่น ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาอุทกภัย เป็นต้น และความต้องการรับการสนับสนุนเชิงพื้นที่ 
ช่วงบ่าย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ณ ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการป่าชุมชน การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตร่วมกับป่าชุมชน และการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง 

 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar