สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปิง ลุ่มน้ําวัง และลุ่มน้ําสาละวิน บ้านนาบง หมู่ ๔ ตําบลดอนไฟ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางโครงการ พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปง ลุมน้ําวัง และลุมน้ําสาละวิน บานนาบง หมู ๔ ตําบลดอนไฟ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๒๐,๖๘๔.๑๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนสองหมื่นหกรอยแปดสิบสี่บาทสิบสตางค)


ไฟล์เอกสารประกอบ
p.66 ping wang sarawin.PDF |


คะแนนโหวต :