จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง (กรอ.จังหวัดลำปาง) 

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ 
ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาประเด็นต่างๆ อาทิ แนวโน้มคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง, การเตรียมความพร้อม NEC, การปรับราคากลางของสินค้าให้เหมาะสม, ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดอ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด, การตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการจัด ตั้งนิคมอุตสาหกรรมไผ่, การสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุ และปัญหาการใช้ทรัพยากรดินขาว เพื่อผลิตเซรามิกของจังหวัดลำปาง
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar