ผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรมขยายผล “ตำบล/อำเภอคุณธรรม” อ.สบปราบ จ.ลำปาง

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวคมขวัญ กายจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่ เร่งจัดกิจกรรมขยายผล “ตำบล/อำเภอคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ กล่าวต้อนรับฯ ณ ศาลาประชาคมอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า จากความสำเร็จในการพัฒนาขับเคลื่อนอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สู่การเป็น “อำเภอคุณธรรม” ภายใต้แนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาและกระบวนการพัฒนา “พระยาบันลือ ตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)” ด้วยการจัดการองค์ความรู้และการนำหลักคำสอนของศาสนาที่ประชาชนในพื้นที่นับถือมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ “บ.ศ.ร.” คือ หมู่บ้าน ศาสนา และส่วนราชการในพื้นที่ ควบคู่ “คุณธรรมเป้าหมาย” และ “กิจกรรมส่งเสริมความดี” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างธรรมาภิบาล และการรับรู้สิทธิหน้าที่พลเมือง มุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ต่อต้านการทุจริต สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน องค์กรศาสนา และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินหวังจะขยายผลการพัฒนา “ตำบล / อำเภอคุณธรรม” ในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ด้วย โดยใช้กระบวนการของคุณธรรมเป้าหมาย กิจกรรมส่งเสริมความดี และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เป็นการดำเนินงานเชิงรุกภายใต้แนวคิด “ปัญหาที่อยากแก้...ความดีที่อยากทำ” เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน ส่งผลถึงการลดปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนต่อหน่วยงานรัฐอีกด้วย 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการครั้งนี้ เป็นการขยายผลกิจกรรม “ตำบล / อำเภอคุณธรรม” ในพื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เนื่องจากบางหน่วยงานในอำเภอสบปราบเคยเข้าร่วมโครงการ “เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้างธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต” มาก่อนแล้ว มีความพร้อมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน โรงพยาบาล / รพสต. รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน จาก 4 ตำบล 46 หมู่บ้านในอำเภอสบปราบ ซึ่งในช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดและการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน” และได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดย นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ 
จากนั้นเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาคุณธรรมเป้าหมายและกิจกรรมส่งเสริมความดีพร้อมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมี ดร.บรรจบ ปิยะมาตร์ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันสะท้อนถึงปัญหาในชุมชนและพื้นที่ของตนเอง จนสรุปออกมาเป็นคุณธรรมเป้าหมาย ได้แก่ จิตอาสา วินัย พอเพียง และซื่อสัตย์ แล้วจะร่วมกันระดมความคิดเห็นนำคุณธรรมเป้าหมายนี้ไปใช้กำหนดเป็นกิจกรรมส่งเสริมความดีต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมพัฒนาต่อยอดไปสู่การรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมสุจริต มีคุณธรรม และธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้นในอำเภอสบปราบอย่างยั่งยืน และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่อำเภออื่น ๆ ต่อไปด้วย
โอกาสนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) ได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2566 บริเวณพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์อาหารเพื่อสุขภาพเทศบาลเกาะคา หน้าที่ว่าการอำเภอสบปราบ บริเวณข่วงผญ๋า และตลาดอัศวิน จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียน โดยส่งเรื่องร้องเรียนมายังช่องทางโทรศัพท์สายด่วน 1676 (โทรฟรีทั่วประเทศ) ทางอินเทอร์เน็ต www.ombudsman.go.th หรือ www.ผู้ตรวจการแผ่นดิhttp://xn--q3c.com/ และทางแอปพลิเคชั่น “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar