สถานี :
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค