สถานี :
วันที่ : วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค